17th April 2020

UIT DIE HOOF SE KANTOOR

Goeiemôre aan al ons Punt-ouers. Soos  ons die inligting van Nasionale Onderwys en die WKOD ontvang, sal ons dit met u kommunikeer.  Ons norm is om slegs feite met u te kommunikeer. Bespiegeling en moontlike scenario’s word nie met u gedeel nie.  Dit veroorsaak slegs verwarring.  Dit is ook die rede waarom u op hierdie stadium min inligting van ons ontvang.  Ons is egter besig om die laaste 2 weke voor skole moontlik heropen, te nader.

Die Beheerliggaam van Punt het ook gisteraand vergader. Sekere besluite sal binnekort met u gekommunikeer word. Dit is duidelik dat ons kanale vir  elke Graad spesifieke kommunikasie VIR ONS OUERS moet skep. Ons het dus groepe vir elke graad op Telegram gestig.

Ons versoek u almal dringend om by die groep of groepe waarby u kind(ers) betrokke is aan te sluit. Soek vir HSP GR._ OUERS. EK VERSOEK SLEGS OUERS OM HIERBY AAN TE SLUIT. ONS WIL GRAAG BEPAAL HOEVEEL OUERS ONS KAN BEREIK.

Voeg asseblief ouers in u graad groepe by. Inligting wat op spesifieke groepe van toepassing is sal binnekort gekommunikeer word. Baie dankie vir u tyd en moeite. Ons hoop om binnekort ons leerders almal VEILIG op die skoolbanke terug te hê.

Mooi dag.

Punt groete.
Adolf Gouws 

Good morning to all Point parents.
As information is received from the National Department of Education and the WCED, we will communicate it to you. Our norm is to communicate facts only. Conjecture and possible scenarios are not shared with you as they cause confusion. That is why you receive little information from us at this stage. However, we are possibly entering the last two weeks before schools re-open.

The Governing Body had a meeting last night. We will soon inform you of certain decisions. It has become clear that we need to create grade specific channels for communication WITH THE PARENTS. We have created groups for each grade on Telegram.

We ask that you join the group/s that your children are in as soon as possible. Search for HSP GR._PARENTS. I ASK THAT ONLY PARENTS JOIN THESE GROUPS. WE WOULD LIKE TO DETERMINE HOW MANY PARENTS WE CAN REACH.   Please add parents in your grade groups. Information that is applicable to specific groups will be communicated soon. Thank you for your time and trouble. We hope to have the learners SAFELY back at school soon.

Enjoy the day.
Point greetings.
Adolf Gouws 

Telegram groepe vir ouers / Telegram groups for parents
HSP GR. 8 OUERS
HSP GR. 9 OUERS
HSP GR. 10 OUERS
HSP GR. 11 OUERS
HSP GR. 12 OUERS