Huis Pepler

“Huis Peppie kinders is gelukkige kinders!”

Geskiedenis en Algemene Oorsig

Na die groot trek vanaf die ou Punt skoolgeboue na die nuut geboude skool met sekerlik die mooiste see-uitsig in die land, het die koshuisgangers steeds van die bestaande koshuis geriewe gebruik gemaak. Daar was afsonderlike koshuise vir die seuns en dogters in Marshstraat en het bekend gestaan as Huis de Klerk. Leerders is daagliks met die skoolbus na en vanaf die skool vervoer. In 1983 is die nuwe gebou langs die skool betrek en die skoolhoof, Mnr Smit, het as koshuisvader waargeneem. Huis Pepler huisves beide seuns en meisies in twee aparte vleuels.

The new building, Pepler House, was officially opened in January 1984 with Mr Swanepoel as the superintendent and Mrs Swanepoel as matron. Mr Swanepoel retired as superintendent at the end of 2005 and Mrs Swanepoel at the end of 2017. Mr Coetzee held the position of Superintendent up to March 2007.  After him Mr van As took over the position until 2012. He was followed by Mr Pelser until 2015, then Mr Botha until 2021. Mr Barend Jordaan and Ms Liane Jansen are the current superintendents. Mrs Sue Badenhorst took over the position of matron from Mrs Swanepoel in 2018.

Die koshuis bied aan die leerders ‘n veilige vesting en dien as huis, weg van die huis, vir die duur van die skoolweek. Die kosgangers volg ‘n vaste roetine elke dag, wat ook stilte tye, kamer inspeksie, etens tye en vaste studieure insluit. Die leerders kom hoofsaaklik vanuit die omgewing, plase en dorp, en gaan dus elke naweek na hul onderskeie ouerhuise. Die kontak tussen leerders in die koshuis en hul ouers lê die skool na aan die hart.

To generate funds to keep the hostel fees as low as possible the hostel is used during March and September holidays for accommodation for the Arthur Johnston sport week and Point High Cricket Festival. This year we also hosted the Elsie Coetzer Hockey Clinic over the long weekend in March, and this event will probably also become an annual fixture.

The management of the hostel is grateful towards the loyal support from the parents of the learners and the WCED for their input in the upkeep of the hostel.

HUIS PEPLER (KOSHUIS) BIED TANS TWEE OPSIES AAN ONS OUERS /
PEPLER HOUSE (HOSTEL) OFFERS PARENTS TWO OPTIONS AT THE MOMENT:

OPSIE 1: Vol Koshuisinwoning

 • Leerders woon in van Sondagaand tot Vrydagmiddag.
 • Etes vanaf Maandag ontbyt tot ‘n wegneem middagete op Vrydae,
 • Buitemuurse aktiwiteite oor naweke:
  Leerders wat aan sport of ander skoolaktiwiteite op Saterdae deelneem, mag Vrydagaande ook in die koshuis slaap. Hul sal dan die Vrydag die gewone middagete sowel as ‘n aandete en Saterdag ‘n ontbytpakkie kry. Hulle ontruim die koshuis direk na die aktiwiteit.
 • Losies beloop R5 500,00 per kwartaal en word jaarliks aangepas.
  U kan by die WKOD aansoek doen vir subsidie. lndien dit goedgekeur word, sal dit ongeveer 50% van die bedrag dek.
  Met vooraf reelings, kan dit maandeliks vooruit betaal word.
 • ‘n Maand kennis moet gegee word indien die leerder die Koshuis wil verlaat.
  lndien enige bedrag van ‘n vorige kwartaal uitstaande is, sal so’n leerder nie toegelaat word om na die koshuis terug te keer nie. Die leerder sal eers mag terugkeer wanneer die betalings op datum is.

OPSIE 2: “lndraf-leerders” (slegs 20 leerders kan geakkommodeer word)

 • Leerders kry slegs toegang tot die eetsaal, gaste-toilette en studeerkamer.
 • Leerders kry middagetes op Maandae tot Donderdae, sowel as ‘n wegneem-ete
  op Vrydae.
 • Maandag tot Donderdag kan leerders hul tuiswerk in die middag in die eetsaal of studeerkamer doen.
 • Leerders mag tot 17:30 vir hul ouers by die koshuis wag. Vrydae sluit die koshuis
  om 14:30 maar hul mag voor die gebou op die perseel wag.
 • Alle veiligheidsreels en kontrole-maatreels moet streng gevolg word, soos met voltydse loseerders.
 • Koste is R 60 per DAG (ongeag die aantal dae) – EFT  vooruit betaalbaar.
 • Die matrone moet op ‘n Maandagoggend voor 7:30 in kennis gestel word indien ‘n leerder daardie dag daar sal wees.
 • Ons het in die verlede navrae gehad om leerders vir ‘n week of twee in die Koshuis te huisves (bv. vir ‘n Starganza oefening, in die matriek rekordeksamen of as ouers moet weggaan).
  Dit is steeds ‘n opsie en die koste is R600 per week – vooruit betaalbaar en vir ‘n
  maksimum van DRIE weke of die duur van die eksamen.
  Leerders sal vir die duur van hul inwoning by Huis Pepler presies dieselfde as
  permanente kosgangers hanteer word.
  Alle veiligheidsreels en kontrole-maatreëls moet streng gevolg word soos met
  voltydse koshuisleerders.

Vir navrae kontak asseblief die matrone, mev. Sue Badenhorst (044 691 2563 of 074 270 8909

(Fees mentioned are valid for 2023 only – fooie genoem is slegs geldig vir 2023)

 

Redes om u kind in die koshuis te plaas

Die koshuis sien toe dat:

Koshuismoeder Me Jansen en Koshuisvader Mnr Jordaan