Vakke vir Graad 8 & 9 / Subjects for Grade 8 & 9

 1. Afrikaans Huistaal / Eerste Addisionele Taal
 2. Engels Huistaal / Eerste Addisionele Taal
 3. Wiskunde
 4. Natuurwetenskappe
 5. Sosiale Wetenskappe:
  Geskiedenis
  Aardrykskunde
 6. Ekonomiese en Bestuurswetenskappe:
  Rekeningkunde
  Bedryfsekonomie
 7. Tegnologie
 8. Skeppende Kunste en Drama of Musiek
 9. Lewensoriëntering
 1. English Home / First Additional Language
 2. Afrikaans Home / First Additional Language
 3. Mathematics
 4. Natural Sciences
 5. Social Sciences:
  History
  Geography
 6. Economic and Management Sciences:
  Accounting
  Business Economics
 7. Technology
 8. Creative Art and Drama or Music
 9. Life Orientation

Vakke vir Graad 10, 11 & 12 / Subjects for Grade 10, 11 & 12

 1. Afrikaans Huistaal / Eerste Addisionele Taal
 2. Engels Huistaal / Eerste Addisionele Taal
  (Vanaf graad 10 mag ‘n leerder beide tale as Huistaal neem)
 3. Wiskunde / Wiskundige Geletterdheid
 4. DRIE vakke uit hierdie groep:
  Fisiese Wetenskappe*
  Lewenswetenskappe
  Besigheidstudies
  Rekenaartoepassingstegnologie
  Toerisme
  Ekonomie
  Rekeningkunde
  Verbruikerstudies
  Kuns
  Ingenieursgrafika en -ontwerp
  Geografie
  Musiek
 5. Lewensoriëntering
 1. Afrikaans Home Language / First Additional Language
 2. English Home Language / First Additional Language
  (From Grade 10 a learner may take both languages as a Home Language)
 3. Mathematics / Mathematical Literacy
 4. THREE subjects from this group:
  Physical Sciences*
  Life Sciences
  Business Studies
  Computer Applications Technology
  Tourism
  Economics
  Accounting
  Consumer Studies
  Art
  Engineering Graphics & Design
  Geography
  Music
 5. Life Orientation

English Home / First Additional Language

From Grade 10 a learner may take both languages as a Home Language

Afrikaans Home / First Additional Language

Wiskunde / Mathematics

From Grade 10 also Mathematical Literacy

Natural Sciences / Natuurwetenskappe

Geskiedenis / History

Aardrykskunde / Geography

Rekeningkunde / Accounting

Bedryfsekonomie / Business Economics

Tegnologie / Technology

Skeppende Kunste en Drama of Musiek / Creative art & Drama or Music

Lewensoriëntering / Life Orientation

Vakke vir Graad 10, 11 & 12 / Subjects for Grade 10, 11 & 12

English Home / First Additional Language

From Grade 10 a learner may take both languages as a Home Language

Afrikaans Home / First Additional Language

Wiskunde / Mathematics

From Grade 10 also Mathematical Literacy

Fisiese Wetenskap-
Tegnologie / Physical Science

Lewenswetenskappe / Life Sciences

Besigheidstudies / Business Studies

Rekenaartoepassings-
Tegnologie / Computer Application Technology

Toerisme / Tourism

Ekonomie / Economics

Rekeningkunde / Accounting

Verbruikerstudies / Consumer Studies

Ingenieursgrafika & Ontwerp / Engineering Graphics & Design

Kuns / Art

Geografie / Geography

Ingenieursgrafika & Ontwerp / Engineering Graphics & Design

Musiek / Music