SKOOLHOOF BOODSKAP
PRINCIPAL MESSAGE

Geagte Ouers en Leerders

Die keuse van ʼn hoërskool vorm ʼn noodsaaklike deel van die toekomsplanne van ʼn voornemende leerder.

Jou hoërskooljare is besondere vormingsjare. Jy gaan nuwe, lewenslange vriendskapsbande sluit. Jou vaardighede gaan geslyp word, talente verder ontwikkel word, jou horisonne gaan verbreed en noodsaaklike kennis versamel word. By Hoërskool Punt word jy gelei en ondersteun tot verantwoordelike toekomsbeplanning en word jy gevorm tot ʼn selfstandige jong mens wat sy/haar plek in die volwasse samelewing kan inneem.

By Hoërskool Punt verbind ons onsself tot die volgende:

ʼn Vennootskap en noue skakeling met ons ouers is vir ons baie belangrik. Elke ouer het die geleentheid om ten nouste deur ouerkomitees en bepaalde aktiwiteite by hul kinders se aktiwiteite betrokke te raak.

Hoërskool Punt volg ook ʼn waardegedrewe benadering. Hier by Punt streef ons daarna om nie reëls af te dwing nie, maar dat gedrag “uit die hart” uit moet kom. ʼn Waardegedrewe lewe. Daarom is ons in vennootskap met ons ouers om die volgende vyf kenwaardes by ons leerders te vestig:

Indien hierdie waardes vir u as ouer belangrik is en u wil deel word van ʼn skool van uitnemendheid, is Hoërskool Punt die skool vir u kind. Ons sien voorwaar na ʼn lang verbintenis met u en u kind uit.

Vriendelike Punt groete.

Adolf Gouws
Skoolhoof

Dear Parents and Learners

The choice of a high school is an essential factor when it comes to the future plans of a prospective
learner.

Your years in high school are particularly important regarding character development and moulding. Your skills are honed, your talents are developed, your horizons are broadened and you gather indispensable knowledge. At Point High School you are guided and supported on your path to becoming an independent person who is capable of making responsible choices regarding your future; one who is able to enter the adult world confidently.

At Point High School we commit ourselves to the following:

It is very important to us to have a good relationship with our parents and clear communication between us is also a priority. Every parent has the opportunity to become involved with his or her child’s activities by way of parent committees and assistance in certain events.

Point High School follows a values-driven approach. Our aim is not to enforce rules, but rather that behaviour comes “from the heart” – a values-driven life. We are thus in partnership with our parents to ensure that the following five key values are adopted as a way of life by our learners:

If these values are important to you as a parent and you would like to become part of a school of excellence, then Point High School is the school for your child. We look forward to a long and beneficial relationship with you and your child.

Friendly Point greetings.

Adolf Gouws
Principal