Hoe ons nuwe hoogtes bereik!
How we reach new heights!

Doelstellings van Hoërskool Punt

 • Om leerders volgens Christelike lewensbeginsels op te voed.
 • Om leerders se verstandelike ontwikkeling te bevorder deur hulle met gesonde studiemetodes, navorsingsvaardighede, logiese denke, probleemoplossing en kritiese selfevaluering vertroud te maak.
 • Om leerders se fisiese ontwikkeling te stimuleer deur middel van sport, ontspanning, liggaamlike opvoeding en goeie gesondheidsgewoontes.
 • Om leerders se emosionele ontwikkeling te bevorder deur die aanleer van aanvaarbare karakter- en persoonlikheidseienskappe soos selfbeheersing, selfdissipline en sensitiwiteit vir ander se gevoelens.
 • Om leerders tot goeie landsburgers op te voed deur eerbied vir die nasionale simbole, respek vir gesag, reëls en wette en ‘n verantwoordelike benadering tot burgerlike verantwoordelikhede, stemreg en die regeringstelsel aan te kweek.
 • Om leerders tot selfstandigheid en volwassenheid op te voed deur leiding rakende korrekte sosiale gedragspatrone, kommunikasievaardighede, goeie menseverhoudings, selfkennis, oordeelsvermoë, ‘n individuele waardestelsel, ‘n normale en gesonde lewensbeskouing en positiewe karaktereienskappe, asook die waarde van gemeenskapsbetrokkenheid te gee.

Objectives Of Point High School

 • To educate learners according to Christian principles.
 • To promote the intellectual development of learners by familiarizing them with sound study methods, research skills, logical thinking processes, problem solving and critical self-analysis.
 • To stimulate the physical development of learners through sporting activities, recreation, physical education and health habits.
 • To promote the emotional development of learners through the acquiring of commendable characteristics such as self-control, discipline and sensitivity towards others.
 • To lead learners to become exemplary citizens by emphasizing respect for national symbols, authority, regulations and laws, and by developing a responsible attitude towards civilian duties, voting and the national government.
 • To guide learners towards independence and maturity by providing directives concerning correct social behaviour, methods of communication, sound human relationships, self-knowledge, judgement, an individual set of values, a normal and healthy philosophy of life and positive characteristics as well as active involvement in the community.

Algemeen

 • Die Hoërskool Punt is ‘n gevestigde skool wat sedert 1921 in diens van die gemeenskap van Mosselbaai staan met die strewe om die kind as geheel te ontwikkel.
 • Die skool is ‘n publieke skool. Die onderrignorme en -vereistes word deur die Wes-Kaapse Onderwysdepartement bepaal. Die belange van ouers word op plaaslike vlak behartig deur ‘n Beheerliggaam waarvan die meerderheid lede deur ouers uit eie geledere verkies word.
 • Die skool beskik oor die dienste van ‘n toegewyde, energieke en ten volle gekwalifiseerde personeel.
 • Die skool word in ‘n moderne gebou gehuisves wat die mooiste uitsig in die land het.
 • Naas die gewone georganiseerde bedrywighede word sporttoere, leierskampe en opvoedkundige uitstappies gereeld onderneem.
 • ‘n Bedrywige en dinamiese Ouer-Onderwysersvereniging lewer ‘n waardevolle bydrae tot verskillende projekte in die skool.

School Attendance

Regular school attendance is a prerequisite for progress. Therefore it is of great importance to observe the following:

 • Appointments (of any nature) during school hours must be avoided as far as possible.
 • The Department of Education requires that learners attend the school until the last day of each term. It is expected of principals to make the necessary arrangements to ensure this. Therefore, it will be to no avail to contact the principal to request leave of absence. The same applies to learners who are absent too frequently and without acceptable excuses during the term.
 • The principal must be informed in writing of the circumstances which necessitated absence on any specific day. After having been absent, a learner must first announce himself/herself at the office before joining his/her class again.
 • No learner may leave the school grounds if he/she is not signed out by his parent/guardian.

Vakke wat ons aanbied / Subjects we offer

Toerisme / Tourism

Ekonomie / Economics

English First Language / Tweede Taal

Verbruikerstudies / Consumer Studies

Geografie / Geography

Afrikaans Eerste Taal / Second Language

Kuns / Art

Musiek / Music

Wiskunde Geletterdheid / Mathematical Literacy

Lewenswetenskappe / Life Sciences

RTT

Siviele Tegnologie / Civil Technology

Wiskunde / Maths

Besigheidstudies / Business Studies

Rekeningkunde / Accounting

Ingenieursgrafika & Ontwerp / Engineering Graphics & Design

Lewensoriëntering / Life Orientation